Stanovy

Stanovy České asociace kognitivní lingvistiky

(pdf ke stažení)

Plné znění platné od 14. 11. 2017

  1. Preambule

Česká asociace kognitivní lingvistiky (dále asociace) je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

  1. Název asociace

2.1 plný název v českém jazyce:
Česká asociace kognitivní lingvistiky

2.2 zkratka názvu v českém jazyce:
ČAKL

2.3 plný název v anglickém jazyce:
Czech Association for Language and Cognition

2.4 zkratka názvu v anglickém jazyce:
CALC

  1. Sídlo asociace

Asociace sídlí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 – Josefov.

  1. Účel asociace

4.1 pečovat o rozvoj kognitivně orientovaných přístupů k jazyku a komunikaci v České republice, a to se zvláštním zřetelem k domorodým jazykům České republiky: češtině a českému znakovému jazyku

4.2 poskytovat platformu pro sdružování odborníků specializujících se na kognitivní přístupy v lingvistice, dalších vědách a napříč disciplínami

4.3 pořádat bienální konferenci věnovanou kognitivně orientovaným přístupům k jazyku a komunikaci

  1. Členství v asociaci

Členem asociace se může stát fyzická osoba starší 18 let bez ohledu na národnost a občanství. Členství v asociaci je bezplatné a bez časového omezení.

5.1 vznik členství:
členství vzniká jednomyslným rozhodnutím výboru asociace o přijetí zájemce o členství v asociaci

5.1.1 přihláška:
zájemce o členství obeznamuje výbor asociace o svém zájmu výhradně formou žádosti o přijetí zaslanou e-mailem na adresu asociace. Žádost o přijetí do asociace musí obsahovat
a) jméno a příjmení zájemce
b) afiliaci k vědecké či výzkumné instituci nebo povolání
c) odůvodnění žádosti v rozsahu alespoň 30 slov.

5.1.2 vyrozumění o přijetí:
výbor asociace vyrozumí uchazeče o přijetí/nepřijetí do 30 dní od přijetí žádosti. V případě přijetí je jméno nového člena asociace zveřejněno v seznamu členů na webové stránce asociace.

5.2 zánik členství:
členství v asociaci zaniká
a) úmrtím člena
b) jednomyslným rozhodnutím výboru asociace o zrušení členství
c) přijetím písemné nebo elektronické žádosti člena o vystoupení z asociace

5.3 práva členů:
a) podílet se na veškeré činnosti asociace
b) účastnit se valné hromady asociace, volit a být volen do statutárních orgánů asociace
c) být informován o činnosti asociace

5.4 povinnosti členů:
a) řídit se stanovami asociace
b) při veškeré činnosti spojené s asociací se řídit zásadami etiky vědecké práce

  1. Statutární orgány asociace

Řídícím orgánem asociace je výbor volený valnou hromadou složenou z členů asociace.

6.1 výbor:
výbor asociace má pět členů:
a) předseda: stojí v čele asociace, reprezentuje ji navenek, řídí jednání výboru a valné hromady, podepisuje veškeré dokumenty a nominuje členy odborné rady
b) místopředseda: zastupuje předsedu v případě potřeby
c) odborná rada: je tříčlenná. Členy odborné rady nominuje předseda, nominaci schvaluje valná hromada.
Funkční období všech členů výboru jsou tři roky. Výbor vydává ke konci každého kalendářního roku výroční zprávu. Výbor rozhoduje o členství v asociaci. Výbor se schází dvakrát ročně. Výbor rozhoduje o koncepčním vývoji asociace a obeznamuje s ním valnou hromadu prostřednictvím zápisů z jednání výboru, který je zveřejňován na webové stránce asociace.

6.2 valná hromada:
valná hromada je rozhodovacím orgánem asociace. Valnou hromadu tvoří všichni členové asociace. Valná hromada asociace se svolává pravidelně jednou ročně. Minimální počet členů valné hromady je pět. Pravomoci valné hromady jsou:
a) schvalování nominací na členy odborné rady:
– členem odborné rady se může stát kterýkoli člen asociace
– kandidáty do odborné rady nominuje předseda po svém zvolení
– nominace se schvaluje tajnou volbou, schválena je v případě, že ve prospěch nominace hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů asociace
b) volby předsedy a místopředsedy
– kandidátem na předsedu a místopředsedu může být kterýkoli člen asociace
– kandidatura se oznamuje na valné hromadě
– předsedou je zvolen kandidát, který v tajné volbě získá největší počet hlasů
– místopředsedou je zvolen kandidát, který v tajné volbě získá největší počet hlasů
c) schvalování změn stanov
d) schvalování výroční zprávy
e) připomínkování koncepčních dokumentů výboru
f) hlasování (per rollam)

Tyto stanovy schválila ustavující valná hromada (ustavující schůze) asociace ve složení

Mirjam Friedová, předseda

Eva Lehečková, místopředseda

Jakub Jehlička, člen asociace

V Praze dne 14. 11. 2017

Úvod > Stanovy